Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Ban giám đốc

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
bangiamdoc.sosoctrang@moet.edu.vn
0793824074
Nguyễn Thị Tuyết Hà
  Giám đốc
  nguyenthituyetha@soctrang.edu.vn
  0918037366
 
Châu Tuấn Hồng
  Phó Giám đốc
  chautuanhong@soctrang.edu.vn
  01234568118
 
Lý Rotha
  Phó Giám đốc
  lyrotha@soctrang.edu.vn
  0919080601
 
Nguyễn Việt Mười
  Phó Giám đốc
  nguyenvietmuoi@soctrang.edu.vn
  0904787237