Hôm nay, ngày 27 tháng 01 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
phongcttt.soctrang@moet.edu.vn
0793621505
1. Chức năng
Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục, công tác học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của cấp trên.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan và tham mưu chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và dài hạn;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên, cụ thể: xây dựng trường học an toàn, công tác giao thông an toàn, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; phong trào tình nguyện HSSV trong trường học;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh ;
d) Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
Lâm Phương Hảo
 Chuyên viên
 lamphuonghao@soctrang.edu.vn
 0908500066
 
Nguyễn Ngọc Sáng
 Chuyên viên
 nguyenngocsang@soctrang.edu.vn
 0919745038