Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
phongkhtc.sosoctrang@moet.edu.vn
0793616044
1. Chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng kế hoạch, đầu tư, tài chính, cơ sở vật chất, quản lý tài sản, thư viện và thiết bị trường học.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
a) Chủ trì dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm và hàng năm, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho các cơ sở giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho các đơn vị trực thuộc Sở;
c) Lập kế hoạch mua sắm, hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, đồ chơi trẻ em;
d) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thu chi ngân sách giáo dục (bao gồm cả nguồn thu các loại quỹ theo quy định của pháp luật) đối với các đơn vị trực thuộc Sở;
đ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật;
e) Chủ trì thống kê tình hình giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Sở;
g) Dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý nhà nước của Văn phòng Sở theo phân cấp về tài chính của UBND tỉnh;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
Nguyễn Trọng Hưng Triều
 Trưởng phòng - Kế toán trưởng Sở GDĐT
 nguyentronghungtrieu@soctrang.edu.vn
 0918195863
 
Ngô Thị Bạch Phượng
 Phó Trưởng phòng
 ngothibachphuong@soctrang.edu.vn
 0918038036
 
Cao Nguyệt Phương Linh
 Kế toán
 caonguyetphuonglinh@soctrang.edu.vn
 0983683347
 
Nguyễn Đức Thắng
 Kế toán
 nguyenducthang@soctrang.edu.vn
 0945757603
 
Mã Ngọc Hạnh
 Thủ quỹ
 mangochanh@soctrang.edu.vn
 0946343338
 
Nguyễn Ngọc Nguyên
 Chuyên viên phụ trách cơ sở vật chất
 nguyenngocnguyen@soctrang.edu.vn
 0947499599