Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học
 157
 26/03/2018
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Hội nghị chuyên đề: "Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học"

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  33_02-NoiDungKyYeu.pdf

Ý kiến bạn đọc